Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2022

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe dotychczas.

 

Załączniki:

Uchwała Nr LIII.274.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 13:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LIII.273.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LIII.272.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr LIII.271.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok

Uchwała Nr LIII.270.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr LIII.269.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr LIII.268.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Rybno a Gminą Nowa Sucha w przedmiocie powierzenia Gminie Rybno realizacji zadania publicznego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Stary Dębsk

Uchwała Nr LIII.267.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LIII.266.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Nr L.241.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/10 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Maz. 2011.4.184)

Uchwała Nr LIII.265.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 11/10/10 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr LIII.264.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr L.239.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2022 r.

Uchwała Nr LIII.263.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2021 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 r.

Uchwała Nr LIII.262.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2022

Uchwała Nr LII.261.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 27 maja 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LII.260.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 27 maja 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 11:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LII.259.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 27 maja 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 10:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwalę Nr LI.256 .2022 Rady Gminy Rybno w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LI.258.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 10:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr LI.257.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 10:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LI.256.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 10:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LI.255.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 10:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr LI.254.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 10:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr LI.253.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 10:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr L.242.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

Uchwała Nr LI.252.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Utworzono dnia 06.07.2022, 10:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Uchwała Nr L.251.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr L.250.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr L.249.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr L.248.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr L.247.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr L.246.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Uchwała Nr L.245.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno

Uchwała Nr L.244.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr L.243.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr L.242.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

Uchwała Nr L.241.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas zawierana jest kolejna umowa której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Maz. 2011.4.184)

Uchwała Nr L.240.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Rybno

Uchwała Nr L.239.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2022 r.

Uchwała Nr L.238.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno

Uchwała Nr XLVIX.237.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVIX.236.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVIX.235.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr XLVIX.234.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 28 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVIII.233.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.232.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVIII.231.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr XLVII.226.2022 Rady Gminy Rybno w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XLVIII.230.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XLVII.229.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVII.228.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVII.227.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2022

Uchwała Nr XLVII.226.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2022 r.
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Informacje

Liczba wyświetleń: 555
Utworzono dnia: 09.02.2022
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 06.07.2022 13:18, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LIII.274.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
  • 06.07.2022 11:36, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LIII.273.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.
  • 06.07.2022 11:35, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LIII.272.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 r.