Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Konkurs na stanowisko – „Referent – Ekodoradca w Urzędzie Gminy Rybno”

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rybno

 

Wójt Gminy Rybno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

„Referent – Ekodoradca w Urzędzie Gminy Rybno”

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 

II. Stanowisko pracy:

Referent – Ekodoradca w Urzędzie Gminy Rybno – pełny etat

Stanowisko pracy zostanie sfinansowane ze środków FEM 2021-2027.

 

III. Wymagania na stanowisku:

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelsko polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. wykształcenie średnie,
 7. co najmniej 3 letni staż pracy ogółem,
 8. umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet), urządzeń biurowych i urządzeń mobilnych,
 9. czynne prawo jazdy kat. B,
 10. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktualnych przepisów prawa m.in. programów ochrony powietrza, uchwały antysmogowej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo energetyczne, ustawy o termomodernizacji i remontach
  i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 2. znajomość sytuacji środowiskowej i energetycznej oraz stanu jakości powietrza
  w Polsce, województwie i gminie,
 3. znajomość trendów na rynku energetycznym i budowlanym, w tym źródeł ciepła oraz materiałów budowlanych,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, energetyki, odnawialnych źródeł energii, budownictwa, chemii, fizyki, finansów i ekonomii, zarządzania bądź administracji.
 6. doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 7. doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP,
 8. znajomość struktury działania i organizacji prawnej samorządu terytorialnego,
 9. samodzielność,
 10. umiejętność planowania, w tym planowania strategicznego,
 11. dobra organizacja pracy,
 12. umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych,
 13. myślenie analityczne, kreatywność i szybkie uczenie się,
 14. umiejętność pracy w stresie,
 15. doświadczenie w pracy z trudnym klientem,
 16. umiejętności koordynacyjne,
 17. doświadczenie w pracy w urzędzie. 

                  IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa systemów wytworzonych przez Województwo Mazowieckie w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”.
 2. Opracowanie strategii służącej poprawie jakości powietrza, nadzór nad wdrażaniem opracowanej strategii oraz monitorowanie realizacji uchwał i strategii lokalnych
  w zakresie ochrony środowiska oraz w razie potrzeby ich ponowną aktualizację
  i integrację.
 3. Monitorowanie stanu realizacji założeń Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych.
 5. Monitorowanie stanu inwentaryzacji źródeł ciepła oraz bieżąca aktualizacja bazy danych.
 6. Wykonywanie, aktualizacja analizy, badania dotyczące potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy, w tym zidentyfikowanie grup wymagających szczególnego wsparcia oraz opracowanie scenariusza planowanych do przeprowadzenia działań.
 7. Wykonywanie, aktualizacja analizy, diagnoza ubóstwa energetycznego mieszkańców gminy, w tym na podstawie istniejących danych i rejestrów.
 8. Utworzenie bazy danych dotyczących ubóstwa energetycznego w gminie.
 9. Udział w kontrolach palenisk oraz czynna współpraca w tym zakresie z uprawnionymi urzędnikami.
 10. Doradztwo mieszkańcom w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.
 11. Wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w ty zakresie.
 12. Organizacja wydarzeń w zakresie ochrony środowiska, skierowanych do grup wymagających szczególnego wsparcia.
 13. Organizacja wydarzeń w zakresie ochrony środowiska, skierowanych do ogółu społeczeństwa.
 14. Organizacja spotkań z grupami opiniotwórczymi.
 15. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Mazowsza oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów.
 16. Pobieranie do badania próbek popiołu i kierowanie ich do akredytowanego laboratorium w celu wykrycia spalania najgorszej jakości paliw i odpadów.
 17. Wydrukowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.
 18. Wsparcie działań zmierzających ku zwiększeniu oszczędności zużycia energii
  w gospodarstwach domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym.
 19. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz tajemnicy służbowej.
 20. Stosowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

Realizacja zadań związanych z zatrudnianiem i pracą ekodoradcy została podzielona na etapy: I etap (2024 rok), II etap (2025 rok), III etap (2026-2028), a do każdego etapu przypisano odpowiednie działania.

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno oraz praca w terenie.
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny wymiar czasu pracy.
 3. Termin zatrudnienia:  od 16 kwietnia 2024 r.
 4. Stanowisko administracyjno-biurowe, kontakt z interesantami, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy.
 5. Praca jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej.
 6. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rybno w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany i opatrzony klauzulą,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, własnoręcznie podpisany i opatrzny klauzulą,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe, poświadczone datą i własnoręcznym podpisem, a w przypadku trwania stosunku pracy oświadczenie kandydata określające staż pracy i zajmowane stanowisko u obecnego pracodawcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, poświadczone datą
  i własnoręcznym podpisem,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych umiejętnościach, poświadczone datą i własnoręcznym podpisem,
 7. kserokopia prawa jazdy kat. B, poświadczona datą i własnoręcznym podpisem,
 8. oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania wymienionego stanowiska urzędniczego,
 12. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 13. oświadczenie o posiadaniu umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet), urządzeń biurowych i urządzeń mobilnych,
 14. oświadczenie o posiadaniu łatwości nawiązywania kontaktów i komunikatywności,
 15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 16. podpisana klauzula informacyjna.

 

Wzór kwestionariusza osobowego, wymaganych oświadczeń oraz treść klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rybno.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2019, poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

VIII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Rybno w sekretariacie pok. nr 13 lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Gminy Rybno

ul. Długa 20

96-514 Rybno

 

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent – Ekodoradca
w Urzędzie Gminy Rybno” w terminie do 2 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00
(decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Rybno).

Uwaga: Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie zostaną poddane procedurze naboru.

 

IX. Dodatkowe informacje:

Konkurs przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Rybno, która dokona analizy dokumentów i oceny kandydatów.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów.

II etap – Komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Celem rozmowy będzie poznanie predyspozycji, umiejętności i posiadanej wiedzy merytorycznej kandydata gwarantującej prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu, będą powiadomieni telefonicznie
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rybno https://www.gminarybno.com/bip oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rybno,

nr tel. 724 001 014 lub 46 861 14 38 wew.227

 

Załączniki:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rybno: „Referent – Ekodoradca w Urzędzie Gminy Rybno”.pdf
Utworzono dnia 19.03.2024, 16:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja Wójta Gminy Rybno z dnia 29 marca 2024 r.pdf
Utworzono dnia 29.03.2024, 11:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyniku naboru.pdf
Utworzono dnia 18.04.2024, 14:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 280
Utworzono dnia: 19.03.2024
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Wójt Gminy Rybno
Wytworzono:
Sekretarz

Historia publikacji

 • 18.04.2024 14:03, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja o wyniku naboru.pdf
 • 29.03.2024 11:53, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja Wójta Gminy Rybno z dnia 29 marca 2024 r.pdf
 • 19.03.2024 17:41, Administrator
  Edycja strony: Konkurs na stanowisko – „Referent – Ekodoradca w Urzędzie Gminy Rybno”