Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2019

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział I Cywilny 

Sygn. akt I Ns 450/19

postanowienie , w którym zezwala się PGE Dystrybucja spółka akcyjna z siedzibą w łublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.114,00 zł , tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości, ustalonego decyzją Starosty Sochaczewskiego nr GN.683.1.23.2019 za ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, połozonej w obrębie ewidencyjnymm Erminów, gm. Rybno

Ogłoszenia

 


ZARZĄDZENIE Nr    150 .2019

Wójta Gminy Rybno

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w zasobach Gminy Rybno położonej w obrębie Kamieńszczyzna, gm. Rybno oznaczonej nr ewid. 32 o pow. 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00025228/9.

Zarządzenie Nr 150.2019 , ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 10 stycznia 2020 r.

 


ZARZĄDZENIE Nr  149.2019

Wójta Gminy Rybno

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w zasobach Gminy Rybno położonej w obrębie Kamieńszczyzna, gm. Rybno oznaczonej nr ewid. 1 o pow. 0,69 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00025228/9.

Zarządzenie Nr 149.2019 i ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 10 stycznia 2020 r.

 


ZARZĄDZENIE Nr   148.2019

 

Wójta Gminy Rybno

z dnia  3 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w zasobach Gminy Rybno położonej w obrębie Ćmiszew-Parcel, gm. Rybno oznaczonej nr ewid. 19 o pow. 0,78 ha dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00019772/2.

Zarządzenie i ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 10 stycznia 2020 r.

 


 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 380519W Rybno - Karolków Rybnowski"

 


 

OGŁOSZENIE KONKURSU

 NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIE

 

Wójt  Gminy  Rybno ogłasza  otwarty konkurs na stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Rybno – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Załącznik5

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 102.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik, Załącznik2

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 101.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik, Załącznik2

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 100.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rybno

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik, Załącznik2

 


 

OGŁOSZENIE

DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI w Łowiczu

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego

 

Dyrektor       

/-/ Artur Rychlewski

 

Załącznik

 


 

OGŁOSZENIE

DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI w Łowiczu

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń drenarskich

 

Dyrektor       

/-/ Artur Rychlewski

 

Załącznik

 


 

WÓJT GMINY RYBNO

Ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie

ul. Długa 18, 96-514 Rybno

 

 

Wymiar etatu: pełny etat;

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 5 lat

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie, ul. Długa 18, 96-514 Rybno

I. Wymagane kwalifikacje i kryteria formalne:
    1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 lata pracy w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia umożliwiający  na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak u karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019r poz. 869).
 8. Przedstawienie pisemnego, autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie na najbliższe 5 lat z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji,
 9. terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

 

 Oferty (tj. oświadczenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w zamkniętych  kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie”  w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00  w sekretariacie  Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20,96-514 Rybno,  pok. nr 10. Oferty można przesłać pocztą , decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, niezbędnych wymaganych dokumentów  znajdują się:

na stronie Internetowej  Urzędu Gminy www.gminarybno.com/ ,

na stronie BIP Urzędu Gminy Rybno www.gminarybno.com/bip/ ,

na stron Internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.rybno.naszabiblioteka.com/,

na tablicy ogłoszeń Urzędu  oraz w sekretariacie Urzędu

 

Zarządzenie 73.2019 Wójta Gminy Rybno z dnia 17 lipca 2019 r.

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 75.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 23 lipca 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym i ogłoszenie wykazu

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Zarządzenie+załącznik

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 57.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 29 maja 2019 r.

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rybno za rok 2018

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik

 


 

ZARZĄDZENIE Nr  56.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 27 maja 2019 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobach Gminy Rybno i ogłoszenie ich wykazu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 35 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co  następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Rybno na zasadach i warunkach określonych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 1. Wykaz o którym mowa w §1, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rybno i zamieszcza na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rybno.
 2. Informację o zamieszczeniu wykazu o którym mowa w ust. 1 podaje się przez ogłoszenie    w prasie lokalnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik- Zarządzenie

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 48.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rybno

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 46.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobach Gminy Rybno i ogłoszenie ich wykazu

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

ZałącznikZałącznik2

 


 

   Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych)

Gmina Rybno działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60) , ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych), którego Wnioskodawcą będzie Gmina Rybno.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od  3.04.2019r. do 25.04.2019r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych).” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno w terminie do 26.04.2019r. (decyduje data wpływu).

 

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Rybno

ul.Długa 20

96-514 Rybno

tel. (046) 861-14-38

fax: (046) 861-14-38 33

lub Email: sekretariat@gminarybno.com

 

Zarządzenie

Regulamin

​Projekt umowy

Projekt umowy - wersja edytowalna

 
ZARZĄDZENIE Nr 24.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 1 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 218/5 położonej w obrębie Rybno, gm. Rybno stanowiącej własność Gminy Rybno

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

ZałącznikZałącznik2

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 23.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 1 marca 2019 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Rybno w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobach Gminy Rybno i ogłoszenie ich wykazu

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 22.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 1 marca 2019 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Rybno w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobach Gminy Rybno i ogłoszenie ich wykazu

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2019

Wójta Gminy Rybno

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobach Gminy Rybno i ogłoszenie ich wykazu

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik, Załącznik2

Informacje

Liczba wyświetleń: 4350
Utworzono dnia: 30.01.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

 • 11.01.2020 20:54, Administrator
  Edycja strony: 2019
 • 04.12.2019 09:58, Administrator
  Edycja strony: 2019
 • 04.12.2019 08:38, Administrator
  Edycja strony: 2019