Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Informacje ogólne

Skargi, wnioski, petycje

 

1. Skargi

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221 - 259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

Skargi mogą być składane osobiście w Urzędzie Gminy Rybno w godzinach urzędowania, pocztą, pocztą elektroniczną lub ustnie do protokołu.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu na niezałatwienie sprawy w terminie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

Jeżeli organ, który otrzymała skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

2. Wnioski

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia, wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności

Organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu , wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

3. Petycje

Podstawa prawna:

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. poz. 1195 ).

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym czy, pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną lub grupa tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Adresat petycji

Petycje można składać do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawionej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Sposoby wniesienia petycji

Osobiście:

Sekretariat Urzędu Gminy Rybno pok. Nr. 11 I piętro

Pocztą:

FUP Sochaczew 1, ul. Długa 4, 96-514 Rybno

Drogą elektroniczną:

e-mail: sekretariat@gminarybno.com

elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /UGminyRybno/skrytka

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, Jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycje, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja musi być podpisana

Petycje składaną listownie podpisuje podmiot wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba reprezentując; za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić te petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie powiadomić wnoszącego petycję. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ja niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycje nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacje

Liczba wyświetleń: 3072
Utworzono dnia: 25.09.2018
Dokument opublikował:
Administrator

Historia publikacji

 • 13.01.2023 14:51, Administrator
  Edycja strony: Informacje ogólne
 • 13.01.2023 14:34, Administrator
  Edycja strony: Informacje ogólne
 • 13.01.2023 14:33, Administrator
  Edycja strony: Informacje ogólne