Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

LXX Sesja Rady Gminy Rybno

Utworzono dnia 23.05.2023

RADA GMINY RYBNO

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

Rybno, dnia 22 maja 2023 r.

 

   Uprzejmie zapraszam na obrady LXX Sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 30 maja 2023 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXVII, LXVIII i LXIX Sesji Rady Gminy Rybno.
5. Sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie Gmin Młodzieszyn, Rybno oraz Brochów w okresie od 01.0l.2022r. do 31.12.2022r.
6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Rybno za rok 2022.
7. Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2022 rok wraz z przedstawieniempotrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok.
9. Informacja o realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rybno za 2022 rok.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rybno za rok 2022 wraz z prognozą na lata 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr VI.18.2019 Rady Gminy
Rybno z dnia 17 stycznia 20l9r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023.
15. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania, wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Rybno.
 

 

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwia Anna Feliga

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art. 25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz. U. z 2022r. , poz.559 z późn. zm.) - ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 599

W poprzednim tygodniu: 877

W tym miesiącu: 2724

W poprzednim miesiącu: 3603

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja