Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7021.1.36.2018

Utworzono dnia 05.11.2018

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rybno w sezonie zimowym 2018/2019.

2. Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rybno w sezonie zimowym 2018/2019 - dla 2 rejonów obszarowych.

2) Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się  usuwanie śniegu z dróg i likwidacja gołoledzi.

3) Odśnieżanie nawierzchni dróg winno być tak zorganizowane aby zachować przejezdność dróg w obu kierunkach, w każdym czasie, jednakże nie później niż do godziny 6.00.

3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną jednostką sprzętu odśnieżającego,  oddzielnie dla każdego rejonu obszarowego przy uwzględnieniu warunku, iż posiada doświadczenie lub osobę z doświadczeniem w operowaniu wymienionym sprzętem. Przez sprzęt odśnieżający należy rozumieć: ciągnik dwunapędowy, równiarkę, ciągnik gąsiennicowy, samochód ciężarowy, ładowarkę, koparko-ładowarkę lub inny równoważny sprzęt wyposażony w pług śnieżny z regulowaną wysokością ustawienia pługa śnieżnego i skośnym położeniem narzędzia roboczego w stosunku do kierunku jazdy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy posiadany sprzęt odpowiada ustalonym kryteriom, o których mowa powyżej.

4) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum jedną dyspozycyjną osobą dla każdego pojazdu oddzielnie, posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami lub sprzętem.

5) Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych został podzielony na III rejony obszarowe:  Rejon Obszarowy Nr 1, Rejon Obszarowy Nr 2 i Rejon Obszarowy Nr 3. Całość zamówienia podzielono na 3 części . Wykonawcy mogą składać oferty na 2 części, tj. na Rejon Obszarowy Nr 1 i na Rejon Obszarowy Nr 3, które w swoim zakresie obejmują:

 - REJON OBSZAROWY Nr 1 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi: Wężyki, Sarnów, Antosin, Karolków Rybnowski, Nowa Wieś, Aleksandrów, część m. Rybno (ul. Borowa, ul. Szkolna, ul. Osiedle XXX lecia) oraz parking przy Zespole Szkół w Rybnie  - ok. 36 km , zgodnie z załącznikiem graficznym;

REJON OBSZAROWY Nr 3- obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi : część. m. Jasieniec, Złota, Wesoła, Konstantynów, Bronisław, część m. Nowy Szwarocin, część m. Erminów – ok. 29 km, zgodnie z załącznikiem graficznym.

6) W Rejonie Obszarowym Nr 2 – odśnieżanie dróg zostanie wykonane we własnym zakresie przez Gminę Rybno.

6) Zamawiający dopuszcza wybór więcej, niż jednego Wykonawcy.

7) Dopuszcza się składanie ofert częściowych dla każdego wydzielonego obszaru. W przypadku składania oferty na dwa rejony obszarowe Wykonawca musi spełnić łącznie warunki dla wszystkich  rejonów w zakresie posiadanego sprzętu.

8) Za jakość wykonanych usług odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający będzie kontrolował wykonanie prac, natomiast organizacja i sposób prowadzenia prac należeć będzie do wybranego Wykonawcy przy uwzględnieniu ewentualnych zaleceń Zamawiającego nie naruszających

warunków umownych.

9) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania maszyn odśnieżających, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów itp. a wynikające z niestarannego wykonywania usługi przez operatorów. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi  na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich , słabo dostępnych, z małą możliwością manewru.

10)  Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11) Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni opisane wyżej wymagania i zaoferuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę pracy sprzętu bez dojazdu.

3.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. Zastrzega się możliwość  przedłużenia  świadczenia usługi na drogach, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2018 roku, do godziny    10.00 na adres : Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.11.2018 r. o godzinie 10.10.

Osobą uprawnioną  do kontaktów  z Wykonawcami jest: Bożena Szyperek                  

ZAŁĄCZNIKI:

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 349

W poprzednim tygodniu: 791

W tym miesiącu: 1271

W poprzednim miesiącu: 3375

Wszystkich: 200848

Imieniny

Lokalizacja