Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Program wodno-środowiskowy kraju

   W dniu 18 października 2016 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW). Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

   PWŚK podlega przeglądowi co 6 lat. W związku z tym, w 2014 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją PWŚK. Projekt dokumentu został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Dodatkowo, aPWŚK podlegała półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.) wraz z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju - załączniki   

Baza danych i geobaza do aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

   Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw. 

   Udostępnione poniżej materiały powstały na podstawie przyjętych 18 października 2016 r. przez Radę Ministrów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) i są następstwem zgłoszeń użytkowników wód, którzy szukali źródeł wiedzy łatwiejszych do analizy niż publikacje zamieszczone w Dzienniku Ustaw.

Geobaza

Baza danych

Załączniki


Wymagania systemowe

   Aplikacja aPWŚK dla MsAccess stworzona została w środowisku MsAccess. Wymaganą platformą systemową jest Windows XP SP3 lub nowszy. Wymaganym środowiskiem programowym jest MsAccess w wersji 2002 lub nowszy lub MsAccessRuntime w wersji 2007 lub nowszy.

Poszczególne wersje MsAccessRuntime będące darmową alternatywą MsAccess można pobrać z:

Aplikację stworzono dla MsAccess/MsAccessRuntime w wersji 32-bit oraz 64-bit. Aplikację przetestowano w środowisku MsAccess 2002 oraz MsAccessRuntime 2013 64-bit na systemie Windows 7 SP1 Professional PL 64-bit.

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja