Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Roczny Program Współpracy

 

W dniu 21 października 2016 r. Wójt Gminy Rybno wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239  i poz. 395 ) w związku z uchwałą nr XIV/215/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji  zarządzam co następuje.

 § 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego. 

i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2017 roku.           

 § 2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii działających na terenie gminy Rybno organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 239 i poz. 395) na temat projektu uchwały wymienionej w § 1.

 § 3. Konsultacje potrwają od 21 października 2016 r. do 31 października 2016 r.            

 § 4. Konsultacje społeczne obejmują zasięgiem teren Gminy Rybno.

 § 5. Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia lub przesłać poczta elektroniczną na adres sekretariat@gminarybno.com.

 § 6. Informację o przeprowadzeniu oraz o wynikach konsultacji zamieszcza się w BIP, na stronie internetowej Gminy Rybno www.gminarybno.com oraz na tablicy ogłoszeń.

 § 7. Formularz konsultacji  do projektu  stanowi załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                            

                                                                  Wójt Gminy Rybno

                                                                  /Grzegorz Kropiak/

 

ZAŁĄCZNIKI:

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja