Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19.12.2017 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

   Zawiadamia się, że w dniu 14 grudnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Marcina Kitlińskiego - przedstawiciela Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin Rejon Energentyczny Łowicz, ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa energetycznego w linii napowietrznej SN 15 kV, budowie siec energetycznej kablowej SN 15 kV ok. 863 m, budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV o dłougości ok. 265 m  oraz budowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 202/2, 225, 224, 238, 229/1, 229/3, 228/1, 229/3, 228/1, 230, 228/5, 228/4, 231 położonych w obrębie geodezyjnym 0025 Złota gm. Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19.12.2017 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

   Zawiadamia się, że w dniu 19 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Rybno wydał decyzję nr 2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wg projektu "SOC 4403 A" zlokalizowanej na fragmencie działki nr ewid. 187/1 we wsi Rybno w Gminie Rybno, obejmującej m. in. następujące obiekty: stalową kratonicową o wysokości do 65,00 m, 9 szt. anten sektorowych, 4 szt. anten radiolinii, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze oraz ogrodzenie stacji.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 21.11.2017 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Informuje się, że w ciągu 7 dni można w Urzędzie Gminy Rybno (pokój nr 18) zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałow w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmowanego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wg projektu "SOC 44403 A" zlokalizowanej na fragmencie działki nr ewid. 187/1 we wsi Rybno w Gminie Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25.10.2017 r.

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405) informuje się, że w dniu 20 października 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

"Budowa budynku produkcyjnego w miejscowości Nowy Szwarocin 11A, gm. Rybno na terenie działki o nr ewid. 34".

 

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rybno, pokój nr 18 ul. Długa 20 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 02.10.2017 r.

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.353) informuje się, że w dniu 2 października 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej na działce o nr ewid. 11 obręb geodezyjny Rybno, gm. Rybno.

 

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rybno, pokój nr 18 ul. Długa 20 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19.06.2017 r.

 

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn.zm.) w związku z art. 49 i 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) zawiadamia się że w dniu 19 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Rybno wydał decyzję nr 1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego:

• budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia długości ok. 50 m, słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia długości ok. 10 m ze złączem kablowo - pomiarowym na fragmentach działek nr ewid. 28/1, 18 i 27 w obrębie geodezyjnym „Karolków Szwarocki” w Gminie Rybno.

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 12.06.2017 r.

 

Gmina Rybno stosownie do art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.) , jako zarządca dróg gminnych  na terenie gminy Rybno informuje , że przygotowywane jest następujące zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej nr 380530W Rybno - ul. Towarowa

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 12.06.2017 r.

 

Gmina Rybno stosownie do art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.) , jako zarządca dróg gminnych  na terenie gminy Rybno informuje , że przygotowywane jest następujące zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej nr 380529W Matyldów - Ludwików

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 12.06.2017 r.

 

Na podstawie art. 33 i art . 79 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r., poz. 353, ze zmianami) Wójt Gminy Rybno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

"Budowa budynku produkcyjnego w miejscowości Nowy Szwarocin 11A, gm.Rybno na terenie działki nr ewid. 34"

Postępowanie w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Rybno o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 8 czerwca 2016 r. (uzupełniony w dniach : 14.06.2016r., 01.07 .2016r. i 04.07 .2016r.) przez Ekosoap Cezary Laśkiewicz Al. 600-lecia 66/28, 96-500 Sochaczew .

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Wójt Gminy Rybno, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie , a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. Tut. organ postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2016r. znak RGK.6220 .1.2016 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww . przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 02.06.2017r. inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Rybno w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - pok . 18, tel. (046) 8611438 w. 26.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 02.06.2017 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  w Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn zm.), w nawiązaniu do art.9    i  l O  §   l  ustawy  z  dnia  14 czerwca  1960 r.  - Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U . z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamia się

że w ciągu 7 dni można w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno , pokój nr 18 w godzinach pracy  urzędu  tj. od  poniedziałku  do  piątku  od  godz.  7.00  do  godz.  15.00 (we wtorki od godziny 10.00 do godziny 18.00) zapoznać  się i wypowiedzieć co  do zebranych dowodów i materiałów w sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia  inwestycyjnego obejmującego : budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia długości ok. 50 m, słupowej stacji transformatorowej 15kV/0, 4kV, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia długości  ok. 10  m  ze  złączem  kablowo­ - pomiarowym na fragmentach działek nr ewid. 2811, 18 i 27 w obrębie geodezyjnym "Karolków Szwarocki" w Gminie Rybno.​

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 26.04.2017 r.

 

Przymrozki, które miały miejsce od 16 do 21 kwietnia spowodowały szkody w uprawach sadowniczych. Wobec tego powiadamiam poszkodowanych rolników o możliwości składania do Urzędu Gminy Rybno, wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Ostateczny termin składania wniosków  o oszacowanie szkód upływa z dniem 12 maja  2017 roku.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Rybno pokój nr 18, u sołtysa wsi lub pobrać ze strony internetowej Gminy.

Do wniosku należy bezwzględnie załączyć:

 • kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych);
 • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (dot. Producentów rolnych posiadających zwierzęta podlegające rejestracji w IRZ).

 

                                                                      

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik

Informacje

Liczba wyświetleń: 4128
Utworzono dnia: 27.04.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

 • 12.12.2018 08:50, Administrator
  Edycja strony: 2017
 • 05.03.2018 10:39, Administrator
  Edycja strony: 2017
 • 19.12.2017 16:37, Administrator
  Edycja strony: 2017