Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Wybory ławników 2024 – 2027 r.

 

Informacja o wyborach uzupełniających

ławników na kadencję 2024-2027 r.

 

Wójt Gminy Rybno informuje, że  przystępuje się do wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie – 1 osoby na kadencję 2024-2027.

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z ustawą  z dnia  27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U.  z 2023 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty ( Dz. U. z 2011r., Nr 121, poz. 693 ze zm.), obowiązują następujące zasady w zakresie zgłaszania Radzie Gminy Rybno kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)  duchowni,

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)  radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin składania zgłoszeń  kandydatów na ławników na kadencję w latach 2024-2027 upływa w dniu 29 lutego 2024 roku.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2155).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty:

 • koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
 • koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
 • koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Rada Gminy Rybno dodatkowo zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji i kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można uzyskać w:

 1. Biurze Rady Gminy Rybno, ul. Długa 20, pok. 8
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybno : www.gminarybno.com

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej:

 1. Ministerstwa Sprawiedliwości, (https://arch-bip.ms.gov.pl/plministerstwo/sady-powszechne/);
 2. Biuletynie informacji Publicznej Gminy Rybno (https://gminarybno.com/bip/).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacji dot. zgłoszeń kandydatów na ławników udziela Pani Aneta Szymańska – Biuro Rady Gminy, tel. 46 861 14 38 wew. 229.

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego proszę składać do Rady Gminy Rybno za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Gminy Rybno  ul. Długa 20, 96-514 Rybno, pok.11 (I piętro) oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno (decyduje data stempla pocztowego) .

 

                                                                                                    

  Wójt Gminy Rybno

 /-/ Damian Jaworski

 

 

Załącznki:


 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZYSTĄPIENIU DO WYBORÓW ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH

z dn. 30 maja 2023 r.

 

    31 grudnia 2023 r. upływa czteroletnia kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) Rada Gminy Rybno najpóźniej w październiku 2023 r. dokona wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2024-2027.

           W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r., nr 121, poz. 693 ze zm.), obowiązują następujące zasady w zakresie zgłaszania Radzie Gminy Rybno kandydatów na ławników:

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANA OSOBA, KTÓRA:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 30 lat,
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczyła 70 lat,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

ŁAWNIKIEM NIE MOGĄ ZOSTAĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ RADOM GMIN:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

KANDYDATURY NA ŁAWNIKÓW MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE DO 30 CZERWCA 2023 R. 

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć listę osób, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 • Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

OPŁATY

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,

Rada Gminy Rybno zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA SKŁADA SIĘ DO RADY GMINY RYBNO

w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno w terminie do 30 CZERWCA 2023 r.

 

(w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów: w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu, tj. pn., śr.., czw. pt. godz. 7.00-15.00 oraz wt. w godz. 10.00-18.00.)

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w ww. przepisach, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybno.

Karty można także otrzymać w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno  w pok. nr 8.

 

WYBORY ŁAWNIKÓW PRZEZ RADY GMINY

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Do dnia 31 października 2031 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Rybno

                                                                                                  /-/ Damian Jaworski

 

Załączniki:

Formularz - zgłoszenie kandydata na ławnika
Utworzono dnia 26.06.2023, 08:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie ławnika 2
Utworzono dnia 26.06.2023, 08:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Oświadczenie ławnika 1
Utworzono dnia 26.06.2023, 08:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Lista osób zgłaszających ławnika
Utworzono dnia 26.06.2023, 08:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 542
Utworzono dnia: 23.06.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Aneta Szymańska

Historia publikacji

 • 14.02.2024 09:44, Administrator
  Edycja strony: Wybory ławników 2024 – 2027 r.
 • 14.02.2024 09:44, Administrator
  Edycja strony: Wybory ławników 2024 – 2027 r.
 • 14.02.2024 09:31, Administrator
  Edycja strony: Wybory ławników 2024 – 2027 r.