Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

OrSO.4331.1.2019

Rybno, 18.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy OrSO.4331.1.2019

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybno

Ul. Długa 20, 96-514 Rybno

NIP8371692261, REGON 750148466

Tel. 468611438, fax. 468611438 wew. 33

 

Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pn. Dostawa i montaż sprzętu TIK w ramach zadania pn. „Utworzenie laboratorium językowego w szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Z. Pruskiego”

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie zgodnie ze specyfikacją (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Odbiorcy, zamontowany
oraz zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu, w terminie najpóźniej 15.12.2019r.

 

IV. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zapytania, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponować technicznym i osobowym umożliwiającycm realizację zapytania, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zapytania;
 • transport urządzeń stanowiących przedmiot zapytania  na  adres : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, ul. Długa 11, 96-514 Rybno;
 • zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzącego w skład pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zapytania z infrastrukturą szkolną przez wykwalifikowanych dostawców tych urządzeń i oprogramowania; poprawne zainstalowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot zapytania;
 • dwukrotne sprawdzenie właściwego funkcjonowania w/w urządzeń;
 • Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na zakupiony przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięce licząc od daty bezusterkowego odbioru sprzętu 

 

V. Miejsce lub sposób uzyskania informacji do zapytania oferowego.

Urząd  Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno,  tel/fax. 468611438, e-mail. sekretariat@gminarybno.com, osoba do kontaktów- Maria Białkowska

 

VI. Ocena ofert

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena brutto – 100%

II. Opis sposobu przygotowania oferty           

 Ofertę należy sporządzić według załączonego formularza ofertowego, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe Nr sprawy OrSO.4331.1.2019 do zapytania ofertowego na Dostawę i montaż sprzętu TIK w ramach zadania pn. „Utworzenie laboratorium językowego w szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Z. Pruskiego”.

Oferta winna zawierać:

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o podatku VAT- załącznik nr 2

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 26.11.2019r., w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Rybno ul. Długa 20, 96-514 Rybno - sekretariat.

 

IX. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Rybno ul. Długa 20, 96-514 Rybno w dniu 27.11.2019r. o godz. 10;15       

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

 

XI.  Informacje dotyczące zawarcia umowy:

 1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.gminarybno.com
 2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr sprawy OrSO.4331.1.2019
Utworzono dnia 18.11.2019, 12:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

1. Załącznik do Zapytania ofertowego
Utworzono dnia 18.11.2019, 12:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Formularz ofertowy
Utworzono dnia 18.11.2019, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Oświadczenie
Utworzono dnia 18.11.2019, 12:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Zawiadomienie o wyborze oferty
Utworzono dnia 28.11.2019, 10:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2173
Utworzono dnia: 18.11.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Maria Białkowska
Podmiot udostępniający informację:
OrSO

Historia publikacji

 • 09.02.2021 14:38, Administrator
  Edycja załącznika: 4. Zawiadomienie o wyborze oferty
 • 09.02.2021 14:38, Administrator
  Edycja załącznika: 3. Oświadczenie
 • 09.02.2021 14:38, Administrator
  Edycja załącznika: 2. Formularz ofertowy