Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Uchwały Rady Gminy Rybno

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe dotychczas.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XL.197.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:24
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XL.196.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:23
w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Rybno" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr XL.195.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:23
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XL.194.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:22
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIX.193.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:22
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIX.192.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:21
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVIII.191.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:20
w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięć pod nazwą "Budowa Przedszkola w Rybnie" i "Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno" oraz upoważnienia Wójta Gminy Rybno do złożenia wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Budownictwo energooszczędne PUSZCZYK - niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej

Uchwała Nr XXXVIII.190.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:20
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVIII.189.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:19
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVIII.188.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:19
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXVII.187.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:18
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVII.186.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:18
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVII.185.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:17
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXVII.184.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:16
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu

Uchwała Nr XXXVII.183.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:16
w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Rybno" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr XXXVII.182.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:15
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII.181.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:15
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII.180.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:14
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVII.179.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 09:14
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r. uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII.178.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:54
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2020 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.177.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:40
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXVI.176.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:38
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVI.175.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:37
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI.174.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:30
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr XXXVI.173.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:21
w sprawie funduszu sołeckiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:20
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.171.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:19
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2021

Uchwała Nr XXXV.170.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 lutego 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:18
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.169.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:17
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.168.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:16
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.167.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:15
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.166.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:14
zmieniająca uchwałę Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV.165.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:11
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXXIV.164.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:08
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXIII.163.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:07
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII.162.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 14.04.2021, 08:06
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIII.161.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 13.04.2021, 14:59
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXXII.160.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:38
Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXII.159.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:38
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII.158.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:38
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXXII.157.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:37
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII.156.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:37
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXI.155.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 15 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:36
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXX.154.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:36
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXX.153.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:36
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXX.152.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:35
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXIX.151.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:35
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIX.150.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:33
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIX.149.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:32
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Wężyki

Uchwała Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:32
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX.147.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:30
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXIX.146.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:30
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXVIII.145.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 3 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:30
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVIII.144.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 3 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:29
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXVII.143.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:57
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVII.142.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:57
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno

Uchwała Nr XXVII.141.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:56
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rybno na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXVII.140.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:52
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ćmiszew-Parcel

Uchwała Nr XXVII.139.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:52
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XXVII.138.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:51
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII.137.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:51
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXVII.136.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:50
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.105.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXVII.135.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:50
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXVII.134.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:49
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2021

Uchwała Nr XXVII.133.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:49
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020 na realizację zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota - Dębsk w km 1+780 - 2+435 dł. 0,655km" oraz "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Koszajec"

Uchwała Nr XXVI.132.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:48
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVI.131.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:48
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXV.130.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:47
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXV.129.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:47
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXV.128.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:46
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Uchwała Nr XXV.127.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:46
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rybno oraz Gminy z którymi zawrze stosowne porozumienie

Uchwała Nr XXV.126.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:45
w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Rybno z gminami: Sochaczew, Iłów, Młodzieszyn, Słubice dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Rybno z Gminą Sochaczew, Gminą Iłów, Gminą Młodzieszyn, Gminą Słubice

Uchwała Nr XXV.125.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 14.10.2020, 11:44
w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XXV.124.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 13.10.2020, 13:05
w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV.128.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXIV.123.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 13.10.2020, 13:04
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIV.122.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 13.10.2020, 13:04
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIV.121.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 13.10.2020, 13:03
w sprawie zmiany uchwały Nr XII.63.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020

Uchwała Nr XXIV.120.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 11:26
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXIV.119.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 11:25
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV.118.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 11:25
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV.117.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 11:16
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.116.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:25
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIII.115.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:10
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.114.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:10
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Uchwała Nr XXIII.113.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:09
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020 r.

Uchwała Nr XXIII.112.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:09
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.111.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:08
w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XXIII.110.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:08
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXIII.109.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:07
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2019 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.

Uchwała Nr XXII.108.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 08:53
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXII.107.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 08:52
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXII.106.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 08:51
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXII.105.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 08:47
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXI.104.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 08:38
Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII.86.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXI.103.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 08:36
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXI.102.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 08:35
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXI.101.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 08:24
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020 r.

Uchwała Nr XXI.100.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 28.05.2020, 11:34
w sprawie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Uchwała Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 28.05.2020, 11:20
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXI.98.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 28.05.2020, 08:53
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXI.97.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 27.05.2020, 11:21
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXI.96.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 27.05.2020, 11:20
w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXI.95.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 27.05.2020, 09:12
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2020

Uchwała Nr XX.94.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 27.05.2020, 07:42
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XX.93.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 27.05.2020, 07:29
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2020 rok

Uchwała Nr XX.92.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 14:33
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XX.91.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 14:31
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XX.90.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 14:30
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XIX.89.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 22.01.2020, 08:41
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XIX.88.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 22.01.2020, 08:41
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 22.01.2020, 08:41
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.

Uchwała Nr XVIII.86.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 22.01.2020, 08:40
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XVIII.85.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 22.01.2020, 08:39
Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XVIII.84.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 22.01.2020, 08:39
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

Uchwała Nr XVIII.83.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:59
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XVIII.82.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:58
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2020"

Uchwała Nr XVII.81.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:57
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XVII.80.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:57
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XVII.79.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:51
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poźytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII.78.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:50
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno

Uchwała Nr XVII.77.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:50
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVII.76.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:49
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII.75.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:48
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XVII.74.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:48
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI.73.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 12 listopada 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:45
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XV.72.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2019 r.

Utworzono dnia 21.01.2020, 15:44
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XV.71.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2019 r.

Utworzono dnia 17.01.2020, 14:04
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIV.70.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 3 października 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 13:17
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Rybno

Uchwała Nr XIII.69.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 13:16
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XIII.68.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 09:10
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIII.67.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 09:04
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rybno do projektu "Przedszkole na medal-rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Rybno"

Uchwała Nr XIII.66.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 07:36
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno

Uchwała Nr XII.65.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 07:35
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XII.64.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 07:35
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XII.63.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 07:34
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020

Uchwała Nr XI.62.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 lipca 2019 r.

Utworzono dnia 16.01.2020, 07:34
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr XI.61.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 26 lipca 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 09:04
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr X.60.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 lipca 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 09:04
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr X.59.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 lipca 2019 r.

Utworzono dnia 09.01.2020, 09:03
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.58.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 28.08.2019, 14:58
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2019

Uchwała Nr IX.57.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 28.08.2019, 14:57
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr IX.56.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 28.08.2019, 14:57
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.55.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:30
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok

Uchwała Nr IX.54.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:30
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok

Uchwała Nr IX.53.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:30
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.52.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:30
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr IX.51.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:29
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr IX.50.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 01.07.2019, 10:24
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 28.06.2019, 09:29
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 12.06.2019, 10:42
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 12.06.2019, 10:36
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów i wysokość stawki procentowej tej bonifikaty

Uchwała Nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 12.06.2019, 10:33
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 12.06.2019, 10:30
w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno."

Uchwała Nr VIII.44.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 15:20
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku

Uchwała Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 15:19
zmieniająca uchwałę Nr III.7.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Uchwała Nr VIII.42.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 15:10
zmieniająca uchwałę Nr III.6.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 roki w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

Uchwała Nr VIII.41.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 15:08
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr VIII.40.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 15:07
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 15:03
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.38.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 15:02
w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie

Uchwała Nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:57
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr VIII.36.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:05
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VIII.35.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:03
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2018 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.

Uchwała Nr VIII.34.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 12:59
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań

Uchwała Nr VII.33.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 12:55
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VII.32.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 12:53
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.31.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 12:51
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku

Uchwała Nr VII.30.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 12:50
w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno" i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr VII.29.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 12:39
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII.28.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 11.06.2019, 12:00
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII.27.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:43
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała Nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:40
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr VII.25.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:35
w sprawie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Uchwała Nr VII.24.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 18.03.2019, 10:04
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.23.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:33
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr VII.22.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:29
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2019 rok

Uchwała Nr VII.21.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r.

Utworzono dnia 07.06.2019, 14:27
w sprawie Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr VI.20.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:57
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr VI.19.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:56
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr VI.18.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:56
w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI.17.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:55
w sprawie przyjęcia uchwały na lata 2019-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu wydatków oraz zasad zwrotu wydatków przyznawanego świadczenia w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”

Uchwała Nr VI.16.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r.

Utworzono dnia 01.02.2019, 14:55
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr V.15.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.

Utworzono dnia 29.01.2019, 17:14
Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr V.14.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:44
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr V.13.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:43
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2019"

Uchwała Nr IV.12.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:43
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr IV.11.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:42
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IV.10.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:39
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IV.9.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:37
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV.8.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:27
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno

Uchwała Nr III.7.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:26
w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Uchwała Nr III.6.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:16
w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

Uchwała Nr III.5.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:16
w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr III.4.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:12
w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2018 r.

Utworzono dnia 10.01.2019, 11:11
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2018 r.

Utworzono dnia 30.11.2018, 12:49
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2018 r.

Utworzono dnia 30.11.2018, 12:48
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybno

Informacje

Liczba wyświetleń: 2393
Utworzono dnia: 30.11.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 03.09.2021 09:24, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XL.197.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
  • 03.09.2021 09:23, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XL.196.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
  • 03.09.2021 09:23, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XL.195.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.