Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik


 

RGK.6151.8.2018

OBWIESZCZENIE

 

   Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r Prawo łowieckie (t.j. Dz.U.2018.2033) Wójt Gminy Rybno podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego STRUGA w sezonie 2018/19 w obwodzie nr 403 Gradów

 

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

- Plan polowań sezon łowiecki 2018/19

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości :

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rybno

- na stronie internetowej Gminy Rybno: www.gminarybno.com oraz BIP

- sołtysi miejscowości wchodzących w skład obwodu łowieckiego w Gminie Rybno tj. Jasieniec, Stary Szwarocin, Nowy Szwarocin, Erminów, Karolków Szwarocki, Bronisławy, Konstantynów, Wesoła i Złota.

 

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rybno

z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 3 grudnia 2018 r.

 

o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i udziale społeczeństwa

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 3 grudnia 2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 26 listopada 2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 5 listopada 2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 28 września 2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19 września 2018 r.

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24.07.2018 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

/-/ Adam Struzik

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.07.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 24.07.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25.06.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 20.06.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 22.05.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 22.05.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 25.04.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

W WARSZAWIE

z dnia 30.03.2018 r.

 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota, na działkach nr ew. 225, 238 i 230 w obrębie geodezyjnym Złota, gmina Rybno.

 

Regionalny Dyrektor 

 Ochrony Środowiska 

          w Warszawie         

Arkadiusz Slembida

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 29.03.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2018 r. Wójt Gminy Rybno wydał decyzję nr 2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego:

 

 • budowę kablowej linii elekroenergetycznej średniego napięcia długości ok. 320 m, słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4V oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia o długościach, odpowiednio. ok. 2 m ze złączami kablowo-pomiarowymi na fragmentach działek nr ewid. 17, 22, 64, 76/1, 78/2 i 112/3 w obrębie geodezyjnym "Jasieniec" w Gminie Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 01.03.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

   Informuje się, że w ciągu 14 dni można w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, pokój nr 18 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 (we wtorki od godziny 10:00 do godziny 18:00) zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego:

 

 • budowę kablowej linii elekroenergetycznej średniego napięcia długości ok. 320 m, słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4V oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia o długościach, odpowiednio. ok. 2 m ze złączami kablowo-pomiarowymi na fragmentach działek nr ewid. 17, 22, 64, 76/1, 78/2 i 112/3 w obrębie geodezyjnym "Jasieniec" w Gminie Rybno.

​​

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 02.02.2018 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

   Zawiadamia się, że w dniu 02 lutego 2018 r. Wójt Gminy Rybno wydał decyzję nr 1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego:  

 

 • budowę kablowej linii elekroenergetycznej średniego napięcia długości ok. 863 m, słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4V oraz dwóch odcinków kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia o długościach, odpowiednio. ok. 96  i ok. 169 m ze złączami kablowo-pomiarowymi na fragmentach działek nr ewid. 202/2, 225, 224, 238, 229/1, 229/3, 228/1, 230, 228/5, 228/4 i 231 w obrębie geodezyjnym "Złota" w Gminie Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 26.01.2018 r.

 

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. w Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.01.2018 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.  U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) 

 

zawiadamia się

 

że w dniu 26 stycznia 2018 r.  zostało wszczęte na wniosek Pana Marcina Kitlińskiego – przedstawiciela  Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin  Rejon Energetyczny Łowicz, ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN 15 KV o długości ok.320 m, budowie przyłącza energetycznego kablowego nN 0,4 kV o długości ok. 2 m i budowie słupowej stacji transformatorowej na fragmentach działek nr ewid. 17, 22, 64, 76/1, 78/2,  112/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0008  Jasieniec gm. Rybno.

W ciągu 14 dni można w tut. Urzędzie (pokój nr 18 -  w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00 – 15.00 , we wtorki w godz. od 10.00 do 18.00) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 05.01.2018 r.

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. )

 

informuje się

 

że w ciągu 14 dni można w tut. Urzędzie ( pokój nr 18 ) zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego  napięcia długości ok. 863 m, słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV oraz dwóch odcinków kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia długościach, odpowiednio, ok. 96 i ok. 169 m ze złączami kablowo-pomiarowymi na fragmentach działek nr ewid. 202/2, 225, 224, 238, 229/1, 229/3, 228/1, 230, 228/5, 228/4 i 231 w obrębie geodezyjnym "Złota" w Gminie Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 04.01.2018 r.

 

   Na podstawie Uchwały Nr XLII.180.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w Sołectwie Sarnów oraz § 14, ust. 2 Uchwały Nr VII/35/03 Rady Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw, Wójt Gminy Rybno podaje do publicznej widomości termin wyboru sołtysa w sołectwie Sarnów na dzień 16 stycznia 2018 r.

 

- I termin godz. 17:00

- II termin godz. 17:30

Miejsce odbycia zebrania: Sarnów 12 (u obecnego sołtysa).

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik

Uchwała XLII.180.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.

Informacje

Liczba wyświetleń: 4542
Utworzono dnia: 05.01.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

 • 20.12.2018 11:55, Administrator
  Edycja strony: 2018
 • 19.12.2018 10:32, Administrator
  Edycja strony: 2018
 • 13.12.2018 12:41, Administrator
  Edycja strony: 2018