Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.9.2017

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.9.2017
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: 20 000,00 zł
dwadzieścia tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2017-10-01
Przedmiot zamówienia: usługi
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

  Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób: - zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz.1289) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności: - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz.2167), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U.z 2012r. poz.676) - zgodny z zapisami obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami z późn. zm. zwanym dalej WPGO, oraz uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. Nr 212/2012 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 z późn. zm., - zgodny z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie
Utworzono dnia 04.09.2017, 10:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. SIWZ
Utworzono dnia 04.09.2017, 10:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Załączniki SIWZ
Utworzono dnia 04.09.2017, 10:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert
Utworzono dnia 08.09.2017, 12:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono dnia 25.09.2017, 13:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Utworzono dnia 29.09.2017, 11:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 3108
Utworzono dnia: 31.08.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Urszula Adamiak
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 09:03, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.9.2017
  • 30.11.2017 12:14, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.9.2017
  • 07.11.2017 10:21, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.9.2017