Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2017

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 24.10.2017 r.

 

   W dniu 18 października 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Ponikowskiego – przedstawiciela UP-Telecom Sp. z o.o. w Warszawie ul. Łączna 24a, działającego w imieniu P4 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Taśmowa 7 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SOC4403A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na fragmencie działki nr ewid. 187/1 położonej w obrębie geodezyjnym 0019 Rybno gm. Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 03.10.2017 r.

 

   Wójt Gminy Rybno na podstawie art. 39 ust. 1,2 i 3, art. 67 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147) oraz §4 ust. 2-8, §25, §26, §27, §28,§29, § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) – organizuje w dniu 07.11.2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20 – sala konferencyjna (I piętro)

ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych nr ewid. 204/3 o pow. 0.4885ha oraz 205/3 o pow. 0.1028ha położonych w obrębie Erminów, gm. Rybno, jednostka ewidencyjna 142806_2 Rybno, obręb nr 0007 Erminów dla których w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest prowadzona KW PL 1O/00022028/6.

Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie wiejskiej w obszarze osadniczo – rolnym naprzeciw Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie stanowiąca tereny rekreacyjno – wypoczynkowe. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości jest dobra. Działki nr ewid. 204/3 i 205/3 nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rybno działki przewidziane są pod tereny rozwoju usług nieuciążliwych i dopuszczalna jest tylko taka działalność.

Cena wywoławcza działek nr ewid. 204/3 i 205/3 obręb Erminów, gm. Rybno wynosi  63.000,00zł ( słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące  złotych)

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 


Załącznik


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 08.08.2017 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaowania w zakresie trasy napowietrznej lini elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew - Łowicz 1 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rybno o godzinie 12:00. 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 29.05.2017 r.

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych  na podstawie Uchwały Nr XXXII.140.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017r. oraz Zarządzenia Nr 60/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2017r.

Obręb Erminów Nr działki 204/3 205/3 Powierzchnia działki 0.4885ha 0.1028ha Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze (pow. w m²) Bz (4885m²) RIVb (1028m²) Oznaczenie w Księdze Wieczystej KW Nr KW PL1O/00022028/6 Opis nieruchomości Nieruchomość położona naprzeciw Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie stanowiąca tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Brak planu; Studium: tereny rozwoju usług nieuciążliwych  Sposób zagospodarowania przestrzennego Usługi nieuciążliwe Cena wywoławcza nieruchomości 118.260,00 zł Wadium 10.000,00 zł Minimalne postąpienie na prztargu 1.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2017r. o godz. 9ºº ( sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 01.08.2017r. na konto Urzędu Gminy Rybno: B.S. Sochaczew Oddz. Rybno Nr 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która wygrała przetarg uchyla sie od podpisania aktu notarialnego. Koszty Aktu Notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży w/w działek uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, pok. Nr 13 lub pod nr telefonu (46) 861-14-38 wewn. 28.

Ogłoszenie niniejszego pretargu następuje z uwagi na to, że przeprowadzony wcześniej pierwszy przetarg w dniu 20 czerwca 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym. Wójt Gminy Rybno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 12.04.2017 r.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych na podstawie Uchwały Nr XXXII.140.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. oraz Zarządzenia Nr 32/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Obręb Erminów

Nr działki 204/3 i 205/3

Powierzchnia działki 0.4885 ha i 0.1028 ha

Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze (pow. w m²)  Bz (4885m²) i RIVb (1028m²)

Oznaczenie w Księdze Wieczystej KW Nr KW PL1O/00022028/6

Opis nieruchomości  Nieruchomość położona naprzeciw Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie stanowiąca tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Brak planu; Studium: tereny rozwoju usług nieuciążliwych

Sposób zagospodarowania przestrzennego Usługi nieuciążliwe

Cena wywoławcza nieruchomości 118.260,00 zł

Wadium 10.000,00 zł

Postąpienie na przetargu 1.200,00 zł

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.03.2017 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XXXII.141.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości Numer działki Kamieńszczyzna działka nr ewid. 1

Powierzchnia działki 0.69 ha

Księga wieczysta i tytuł własności KW PL 10/00025228/9

Sposób zagospodarowania przestrzennego Dopuszczone lokalizowanie obiektów budowlanych zw związanych bezpośrednio z produkcją rolną, warzywną, sadowniczą, dopuszczone powiększanie istniejących zagród, dopuszczone lokalizowanie nowych zagród wyłącznie w odległości do 80 m od dróg publicznych

Cena nieruchomości netto 44.160,00 zł

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości Numer działki Kamieńszczyzna działka nr ewid. 32

Powierzchnia działki 0.17 ha

Księga wieczysta i tytuł własności KW PL 1O/00025228/9

Sposób zagospodarowania przestrzennego Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem lokalizowania urządzeń wodnych, sieci I urządzeń infrastruktury technicznej, dojść I dojazdów realizowanych na gruntach rolnych.

Cena nieruchomości netto 27.030,00 zł

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.03.2017 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XXXII.140.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

 

Obręb Erminów

 

Nr. działki 204/3 i 205/3

 

Powierzchnia działki 0.4885ha i 0.1028ha

 

Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze (pow. w m²) Bz (4885m²) i RIVb (1028m²)

Księga wieczysta i tytuł własności KW PL1O/00022028/6

Opis nieruchomości Nieruchomość położona naprzeciw Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie stanowiąca tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Brak planu; Studium: tereny rozwoju usług nieuciążliwych

Sposób zagospodarowania przestrzennego Usługi nieuciążliwe

Cena nieruchomości 118.260,00

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i zaproponowanie najwyższej ceny.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.03.2017 r.

 

Wójt Gminy Rybno ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony  na dzierżawę  części nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Rybno, gm. Rybno oznaczonej numerem ewidencyjnym 187/1 o pow. 5126 m² - do wydzierżawienia oddane zostanie 144 m².

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem oczyszczalni ścieków w Rybnie obejmująca część działki nr ewid. 187/1  o powierzchni niewydzielonej 144 m²  położona w Rybnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie prowadzona jest Księga Wieczysta PL1O/00042753/3. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę nie jest obciążona z jakiegokolwiek tytułu. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium teren ten jest przewidziany jako istniejąca oczyszczalnia ścieków. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej oraz drogi publicznej.

Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze ( pow. w m²) Ba 4822 m², W 304 m²

Nieruchomość do oddania w dzierżawę przeznaczona zostaje pod budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wieży telekomunikacyjnej/ masztu wolnostojącego.

Okres trwania umowy: na czas określony 10 lat.

Termin wnoszenia opłat: 30 dni po dostarczeniu przez Wydzierżawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wysokość miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy – 1.000,00 zł netto plus podatek VAT 23% .

Wysokość wadium; 100,00 zł

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Rybno nr 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030 prowadzone w B.S. Sochaczew Oddz. Rybno lub w kasie Urzędu Gminy Rybno najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 3 lipca 2017 r, o godz. 10:00. Oferty należy składać  do dnia 30.06.2017r. na adres Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96 – 514 Rybno, w zamkniętych kopertach zatytułowanych „Oferta na wydzierżawienie części działki nr ewid. 187/1 położonej w miejscowości Rybno, gm. Rybno”

Pisemna oferta winna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Umowa na wydzierżawienie nieruchomości zostanie podpisana w ciągu miesiąca od wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Rybno zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez  wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (46)861-14-38 wewn. 28 lub w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96 – 514 Rybno pok. Nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                            

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.03.2017 r.

 

Wójt Gminy Rybno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamieńszczyzna, stanowiących własność Gminy Rybno, na podstawie Uchwały Nr XXXII.141.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017r. oraz Zarządzenia Nr 34/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 kwietnia 2017r.

Działka nr ewid. 1 o pow. 0.6900ha ( RIVa -6000 m², RV – 900 m²) położona w obrębie Kamieńszczyzna, gm. Rybno na którą w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest założona księga wieczysta KW nr PL1O/00025228.

Opis nieruchomości: tereny rolnicze

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu; Studium – tereny rolnicze

Sposób zagospodarowania przestrzennego; dopuszczone lokalizowanie obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z produkcją rolną, warzywną, sadowniczą, dopuszczone powiększenie istniejących zagród wyłącznie w odległości do 80 m od dróg publicznych.

Cena wywoławcza: 44.160,00 zł

Wadium: 4.500,00 zł

Postąpienie na przetargu: min. 1% ceny wywoławczej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dnia 27.06.2017r o godz. 11:00 na sali konferencyjnej  ( I piętro) Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96 – 514 Rybno.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 22.06.2017r. na konto Urzędu Gminy Rybno: B.S. Sochaczew Oddz. Rybno Nr 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która wygrała przetarg uchyla się od podpisania aktu  notarialnego.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Nie przystąpienie do podpisania aktu notarialnego  oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy Rybno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Załącznik

Informacje

Liczba wyświetleń: 4359
Utworzono dnia: 18.04.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Anna Kocemba
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

 • 12.12.2018 08:49, Administrator
  Edycja strony: 2017
 • 13.04.2018 13:22, Administrator
  Edycja strony: 2017
 • 05.03.2018 10:37, Administrator
  Edycja strony: 2017