Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2020

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe w roku 2020.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XXXII.160.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:21
Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXII.159.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:20
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII.158.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:19
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXXII.157.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:18
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXII.156.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:17
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXI.155.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 15 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:16
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXX.154.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:15
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXX.153.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:14
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXX.152.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 10 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:13
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXIX.151.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:11
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIX.150.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:10
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIX.149.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:09
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Wężyki

Uchwała Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:08
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX.147.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:07
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXIX.146.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:06
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXVIII.145.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 3 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:04
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVIII.144.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 3 listopada 2020 r.

Utworzono dnia 15.01.2021, 07:02
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXVII.143.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 10:09
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVII.142.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 10:08
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno

Uchwała Nr XXVII.141.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 10:08
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rybno na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXVII.140.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 10:06
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ćmiszew-Parcel

Uchwała Nr XXVII.139.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 10:05
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XXVII.138.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 10:04
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII.137.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 09:29
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXVII.136.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 09:28
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.105.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXVII.135.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 09:26
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXVII.134.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 09:25
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2021

Uchwała Nr XXVII.133.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 09:24
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020 na realizację zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota - Dębsk w km 1+780 - 2+435 dł. 0,655km" oraz "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Koszajec"

Uchwała Nr XXVI.132.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 09.10.2020, 08:30
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXVI.131.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 08:53
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXV.130.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 08:24
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXV.129.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 08:10
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXV.128.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 08:09
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Uchwała Nr XXV.127.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 08:07
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rybno oraz Gminy z którymi zawrze stosowne porozumienie

Uchwała Nr XXV.126.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 08:05
w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Rybno z gminami: Sochaczew, Iłów, Młodzieszyn, Słubice dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Rybno z Gminą Sochaczew, Gminą Iłów, Gminą Młodzieszyn, Gminą Słubice

Uchwała Nr XXV.125.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 08:02
w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XXV.124.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 24 lipca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 08:00
w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV.128.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXIV.123.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 08.10.2020, 07:56
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIV.122.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 07.10.2020, 14:38
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIV.121.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 06.10.2020, 17:18
w sprawie zmiany uchwały Nr XII.63.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 6 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020

Uchwała Nr XXIV.120.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 06.10.2020, 17:04
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XXIV.119.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 06.10.2020, 17:02
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV.118.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 06.10.2020, 16:59
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV.117.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 8 czerwca 2020 r.

Utworzono dnia 06.10.2020, 15:31
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.116.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 10:24
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXIII.115.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 09:44
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.114.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:39
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Uchwała Nr XXIII.113.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:36
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020 r.

Uchwała Nr XXIII.112.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:29
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XXIII.111.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:22
w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XXIII.110.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 04.06.2020, 08:05
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXIII.109.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 03.06.2020, 11:46
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2019 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.

Uchwała Nr XXII.108.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:18
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXII.107.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:18
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXII.106.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:08
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXII.105.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:03
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXI.104.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 11:02
Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII.86.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXI.103.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 10:37
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XXI.102.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 10:05
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXI.101.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 10:04
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020 r.

Uchwała Nr XXI.100.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:48
w sprawie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Uchwała Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:42
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXI.98.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:42
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXI.97.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:41
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXI.96.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:41
w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXI.95.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:40
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2020

Uchwała Nr XX.94.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:40
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XX.93.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 29.05.2020, 09:40
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2020 rok

Uchwała Nr XX.92.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 15:00
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XX.91.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 14:44
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XX.90.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 26.05.2020, 14:44
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XIX.89.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:59
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020

Uchwała Nr XIX.88.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:58
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 r.

Utworzono dnia 20.01.2020, 13:57
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1469
Utworzono dnia: 20.01.2020
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 15.01.2021 07:22, Administrator
    Edycja strony: 2020
  • 15.01.2021 07:21, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XXXII.160.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.
  • 15.01.2021 07:20, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XXXII.159.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r.