Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.3.2019

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.3.2019
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 4000,00 zł
cztery tysiące złotych
Termin składania ofert: 2019-05-04
Przedmiot zamówienia: budownictwo
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie”. Budynek zlokalizowany jest w Rybnie przy ul. Długiej 11 na działce nr ewid. 38/1.

Podstawowe dane budynku : budynek posiada dwie kondygnacje z poddaszem użytkowym. Ściany konstrukcyjne budynku z cegły pełnej ceramicznej, stropy na belkach stalowych wypełnionych płytami żelbetonowymi. Więźba dachowa o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej dwuspadowa o różnym spadku i powierzchni połaci. Między krokwiami więźby dachowej znajduje się ocieplenie z wełny mineralnej o gr. 15 cm z obiciem dwiema warstwami płyty gipsowej. Na wierzchu krokwi membrana paraizolacyjna łaty i blachodachówka. Okna na poddaszu połaciowe o pow. do 1,0 m². Kominy wentylacyjne ponad dachem z cegły ceramicznej. Obiekt nie znajduje się w rejestrze i pod ochrona konserwatora zabytków.

1)  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • ustawienie rusztowań wzdłuż elewacji po obu stronach budynku
 • zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej na dachu
 • rozebranie obróbek blacharskich kominów, pasów przyściennych, rynien, rur spustowych
 • rozebranie poszycia dachowego z blach trapezowych kontr łat i łat
 • zdemontowanie izolacji z wełny mineralnej
 • wyjęcie okien połaciowych z konstrukcji więźby dachowej
 • zamontowanie nowych okien połaciowych U=1,1 W/m²K z naprawą ościeży płytami g-k i pomalowaniem
 • wykonanie między istniejącymi krokwiami izolacji z foli paroizolacyjnej
 • ułożenie między istniejącymi krokwiami wełny mineralnej gr. 20 cm
 • wykonanie odeskowania połaci dachowych z desek gr. 25 mm zabezpieczanych środkiem grzybobójczym i ogniochronnym, - zapewnić możliwość przewietrzania przestrzeni pod deskowaniem – wlot powietrza pod okapem połaci i wylot w kalenicy dachu
 • zamontowanie pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy powlekanej
 • wykonanie pokrycia z jednej warstwy papy wierzchniego krycia
 • przybicie kontr łat i łat zaimpregnowanych środkiem grzybobójczym i ogniochronnym w odległości zalecanej przez producenta blach
 • położenie blachodachówki wys. 35 mm powlekanej z zastosowaniem do mocowania wkrętów farmerskich
 • wykonanie obróbek blacharskich kominów, murków, okien połaciowych, wyłazów dachowych, rynien i rur spustowych ciągnionych
 • uzupełnienie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem
 • wykonanie z użyciem nowych materiałów instalacji odgromowej
 • rozebranie rusztowań
 • posprzątanie placu budowy

   2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna:

           -  projekt budowlany, 

           -  przedmiar robót budowlanych,

           -  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

           -  wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego,

           -  Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy obiektu budowlanego z dnia 20.02.2019 r.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:55

SIWZ

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:56

1. Formularz oferty

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:56

2. Projekt umowy

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:56

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:57

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:57

5. Formularz - Doświadczenie Wykonawcy

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:57

6. Formularz - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia publicznego

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:58

7. Wzór - Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:58

8. Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:59

9. Dokumentacja projektowa

Utworzono dnia 20.03.2019, 12:59

10. Przedmiar robót

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:00

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Utworzono dnia 20.03.2019, 13:00

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 05.04.2019, 14:08

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z postępowania i odrzuceniu oferty wykonawcy

Utworzono dnia 10.05.2019, 07:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 15.05.2019, 14:37

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzono dnia 28.05.2019, 13:51

Informacje

Liczba wyświetleń: 1799
Utworzono dnia: 20.03.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

 • 28.05.2019 13:51, Administrator
  Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • 15.05.2019 14:37, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 10.05.2019 07:40, Administrator
  Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z postępowania i odrzuceniu oferty wykonawcy