Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2021

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe dotychczas.

Załączniki:

Uchwała Nr XL.197.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:48
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XL.196.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:47
w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Rybno" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr XL.195.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:45
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XL.194.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:44
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIX.193.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:40
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIX.192.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:39
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVIII.191.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:37
w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięć pod nazwą "Budowa Przedszkola w Rybnie" i "Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno" oraz upoważnienia Wójta Gminy Rybno do złożenia wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Budownictwo energooszczędne PUSZCZYK - niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej

Uchwała Nr XXXVIII.190.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:34
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVIII.189.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:33
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVIII.188.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:32
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXVII.187.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:30
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVII.186.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:29
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVII.185.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:28
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXVII.184.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:27
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu

Uchwała Nr XXXVII.183.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:26
w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Rybno" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr XXXVII.182.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:24
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII.181.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:22
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII.180.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:10
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVII.179.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:07
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r. uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII.178.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.

Utworzono dnia 03.09.2021, 08:04
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2020 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.177.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:05
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXVI.176.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:05
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVI.175.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:04
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI.174.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:03
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr XXXVI.173.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:03
w sprawie funduszu sołeckiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:02
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.171.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:01
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2021

Uchwała Nr XXXV.170.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 lutego 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:00
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.169.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 09:00
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.168.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:59
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.167.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:59
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.166.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:58
zmieniająca uchwałę Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV.165.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:57
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXXIV.164.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:57
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXIII.163.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:56
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII.162.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:55
zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIII.161.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 15.04.2021, 08:55
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Informacje

Liczba wyświetleń: 599
Utworzono dnia: 15.01.2021
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 03.09.2021 08:48, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XL.197.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
  • 03.09.2021 08:47, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XL.196.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
  • 03.09.2021 08:45, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XL.195.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.